Start uw aanvraag
Start uw aanvraag

Besloten Vennootschap (BV)

Als u een bedrijf wilt oprichten moet daarvoor een rechtsvorm worden gekozen. Een vaak gekozen en ook heel populaire rechtsvorm is de besloten vennootschap ofwel BV. De belangrijkste kenmerken van een BV zijn dat het kapitaal is verdeeld in aandelen en dat er slechts beperkte risico’s zijn van hoofdelijke aansprakelijkheid. De aandelen zijn het eigendom van aandeelhouders. Die kunnen ze echter niet verhandelen, omdat de aandelen ‘op naam’ staan. De belastingdienst beschouwt de BV als ondernemer, die dus ook BTW en – als er personeel is – loonheffingen moet afdragen.

Als u directeur bent van een besloten vennootschap bent u daar in dienst. U handelt dan uit hoofde van de BV. Het is mogelijk om een BV alleen of samen met anderen op te richten. Het oprichten van een BV was ooit een tamelijk kostbare aangelegenheid. Er was een verplicht startkapitaal van €18.000 nodig plus een verklaring van de bank en soms een accountantsverklaring. Nu is er geen verplicht startkapitaal meer nodig. In principe is het al mogelijk om een BV op te richten voor €0,01. Wat blijft zijn de verplichtingen om de BV te laten beoordelen door een notaris en om te zijn ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

Voordelen van een BV

Het grootste voordeel van een besloten vennootschap oprichten ten opzichte van een eenmanszaak is dat de BV aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele schulden. Een aandeelhouder/eigenaar is dus niet persoonlijk aansprakelijk voor die schulden, afgezien van het kapitaal dat hij in de aandelen heeft gestoken. Een ander voordeel is dat een BV gemakkelijk kan worden overgedragen naar één of meer andere eigenaren. Dat kan door aandelen te verkopen. De partij die de aandelen koopt is automatisch de nieuwe eigenaar van de BV. Een ander voordeel is dat een BV als rechtspersoon kan handelen. De BV kan dus een postbus aanvragen, facturen versturen en een bankrekening openen.

Er is ook een voordeel op het gebied van te betalen belastingen. Wie een eenmanszaak heeft betaalt inkomstenbelasting over de winst. In de hoogste belastingschijf is dat 52%. Ook bij een BV moet er belasting worden betaald over de winst, maar deze vennootschapsbelasting is 20-25%. Dat is aanmerkelijk lager, al moet wel worden aangemerkt dat u als aandeelhouder niet de beschikking heeft over dit geld. Het moet eerst worden uitgekeerd als salaris of dividend en daarover moet ook weer belasting worden betaald. U profiteert het meest van het belastingvoordeel op winst door dit weer in de BV te investeren. Wel kan een BV een geldlening verstrekken aan haar eigenaar/directeur. Deze dient aan strikte voorwaarden te voldoen.

Besloten vennootschappen bieden ook de mogelijkheid om de risico’s te spreiden. Dat kan door meerdere besloten vennootschappen onder te brengen in een holdingstructuur. De holding is dan het moederbedrijf, maar de structuur wordt zo opgezet dat de besloten vennootschappen separate bedrijven blijven. Als het slecht gaat met één van de besloten vennootschappen is er de mogelijkheid om deze failliet te laten gaan. Het doel van deze constructie is risicospreiding: u raakt alleen die ene BV kwijt. De andere besloten vennootschappen die onder de holding vallen kunnen gewoon doordraaien.

Een subjectief voordeel van een BV is dat daar een gevoel van kwaliteit omheen hangt. Want als u een BV opricht wekt u een professionele indruk. Een besloten vennootschap oprichten gebeurt immers niet zomaar; u moet voldoen aan een groot aantal eisen. Bovendien moet de akte van oprichting door een notaris worden bekrachtigd. De notaris heeft de plicht om onderzoek te doen naar de BV als hij denkt dat er iets niet in orde is. Die strenge procedure geeft een BV een soort kwaliteitskeurmerk. Dat geeft aan dat de kans dat de zaken goed op orde zijn een stuk groter is dan bij een eenmanszaak.

Nadelen van een BV

Uiteraard zijn er ook nadelen verbonden aan de BV als rechtsvorm. Zo mag u het geld van de BV niet als het uwe beschouwen. Als u de beschikking wilt hebben over het geld van de BV moet u het aan uzelf laten uitkeren. Dat kan in de vorm van dividend of als salaris, maar daar moet dan nog wel inkomstenbelasting over worden betaald. Een ander nadeel is dat u voor de oprichting van een BV of om aandelen over te dragen langs de notaris moet. Een jaarlijks terugkerend nadeel is dat de administratieve inspanning om de jaarstukken te maken erg tijdrovend en duur is.

Beginnende BV’s hebben vaak de nodige moeite met de salarissen die moeten worden uitgekeerd. Als u directeur en aandeelhouder bent met meer dan 5% van de aandelen van een BV wordt dat beschouwd als een directeur-grootaandeelhouder. U bent dan verplicht om uzelf een salaris van €45.000 of meer per jaar uit te keren. De meeste BV’s zouden dat geld in de beginjaren veel liever in het bedrijf investeren. Er zijn wel manieren om dat salaris omlaag te krijgen. Daarvoor kunt u terecht bij gespecialiseerde adviesbureaus.

Belastingen

BV’s moeten verschillende soorten belasting betalen. Hierboven is al beschreven dat als u directeur bent van een BV en 5% van de aandelen in bezit heeft u door de Belastingdienst wordt aangemerkt als directeur-grootaandeelhouder. U heeft zoals dat heet een ‘aanmerkelijk belang’ in de onderneming. Omdat u salaris uit de BV ontvangt plus eventueel dividend laat uitkeren moet u daarover inkomstenbelasting en dividendbelasting betalen. De BV moet bovendien BTW afdragen en loonbelasting over salaris dat aan het personeel wordt betaald. Dat geldt ook voor het salaris van de directeur. Over de winst die de BV maakt moet daarnaast nog vennootschapsbelasting worden betaald.

Als u een bedrijf opricht dat naar verwachting minder dan €80.000 winst maakt is het fiscaal aantrekkelijker om een eenmanszaak op te richten dan een BV. Bij een eenmanszaak zijn belastingvoordelen van toepassing die ervoor zorgen dat er bij lage winst relatief weinig belasting hoeft te worden betaald. Een BV heeft deze voordelen niet. Als er meer dan €80.000 winst wordt gemaakt is een BV fiscaal aantrekkelijker. Dat komt doordat er als eenmanszaak 52% inkomstenbelasting moet worden betaald, terwijl er over het dividend dat uit de BV wordt uitgekeerd maar 20-25% vennootschapsbelasting hoeft te worden betaald.

Vergelijking belastingen van eenmanszaak en BV

Ter illustratie wordt een globale berekening van de belastingdruk gemaakt bij een winst van €75.000 voor zowel een eenmanszaak als een BV van een 40-jarige ondernemer. In deze berekeningen wordt geen rekening gehouden met een eigen woning en andere inkomsten uit arbeid. In de berekening van de eenmanszaak wordt een oudedagsreserve voor ondernemers meegenomen. Bij de berekening voor de BV is geen pensioenopbouw in eigen beheer berekend, maar wel een inleg van €7.000 in een lijfrentespaarrekening.

Eenmanszaak BV
Winst 75.000 Winst 75.000
Af: zelfstandigenaftrek -7.200 Af: directeursbeloning -50.000
Af: FOR -7.350 Af: pensioenpremie -0
Af: 14% MKB winstvrijstelling 8.452 Winst netto 25.000
Belastbare winst (Box 1) 51.918 Vennootschapsbelasting 5.000
Inkomstenbelasting + premie ZVW 20.475 Inkomstenbelasting + premie ZVW 15.675
Latente inkomsten-belasting (FOR) 1.759 Latente inkomsten-belasting (uitg. dividend en lijfrente) 6.361
Totale belastingdruk 22.234 Totale belastingdruk 27.026

Uit het voorbeeld blijkt dat de belastingdruk voor de eenmanszaak het laagst is. Als argumenten zoals lagere aansprakelijkheid of de toekomstige hoge verkoopwaarde van het bedrijf buiten beschouwing blijven, is de eenmanszaak de meest voordelige keuze. Vanaf welke winst de BV voordeliger wordt is afhankelijk van meerdere factoren. Vooral privé aftrekposten, zoals hypotheekrente en arbeidsongeschiktheidspremie, hebben invloed. Ook moet rekening worden gehouden met andere aspecten die kostenverhogend zijn voor de BV. Denkt u daarbij aan de salarisadministratie, aangifte vennootschapsbelasting en het laten opmaken van publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel. Al die extra kostenposten zijn in het bovenstaande rekenvoorbeeld buiten beschouwing gebleven.

Aansprakelijkheid

Eén van de belangrijkste redenen om een BV als rechtsvorm te kiezen is de beperkte aansprakelijkheid. Bestuurders zijn niet hoofdelijk aansprakelijk met hun privé vermogen. Toch biedt een BV geen volledige bescherming. Schuldeisers zien soms mogelijkheden om een bestuurder met succes hoofdelijk aansprakelijk te stellen, met hun privé vermogen. Om te voorkomen dat u dit overkomt gaan we wat dieper in op de manier waarop aansprakelijkheid in een BV is geregeld. Het is aan te bevelen deze informatie goed tot u door te laten dringen voordat u overgaat tot het oprichten van een BV.

Een BV heeft dezelfde juridische aansprakelijkheid als een natuurlijk persoon. Als gevolg daarvan kan een BV, net als de directeur van een eenmanszaak, verplichtingen aangaan en is daar vervolgens zelf aansprakelijk voor. Het bestuur van de BV is in die gevallen nooit aansprakelijk. De enige aansprakelijkheid die een bestuurder heeft, is de aansprakelijkheid voor de aandelen die hij in de BV heeft; niet voor zijn privé vermogen. Dit wordt beperkte aansprakelijkheid genoemd. De constructie van beperkte aansprakelijkheid is echter niet waterdicht. Er zijn condities waaronder het toch mogelijk is om het bestuur volledig aansprakelijk te stellen.

De beperkte aansprakelijkheid komt te vervallen als er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dat wil zeggen dat het bestuur handelt op een wijze die de BV in gevaar brengt. Er zijn vele voorbeelden te bedenken van onbehoorlijk bestuur. Zoals fouten in de boekhouding, zwart geld betalen of ontvangen, crediteuren bevoordelen, een onjuiste financieel beeld schetsen in het jaarverslag, of handelen in strijd met de statuten van de BV. In dit geval is er geen sprake meer van beperkte aansprakelijkheid. Als een bestuur privé aansprakelijk wordt gesteld door onbehoorlijk bestuur is dat altijd een kwestie van ‘eigen schuld’. Want een bestuur dat handelt op basis van de principes van ‘behoorlijk bestuur’ kan nooit privé aansprakelijk worden gesteld.

Ook passieve aandeelhouders kunnen, zij het in heel beperkte mate, aansprakelijk gesteld worden voor meer dan alleen hun investering. Passieve aandeelhouders doen niets anders dan investeren in de BV en ontvangen in ruil daarvoor een deel van de winst. Ze bemoeien zich niet met de dagelijkse gang van zaken in de onderneming. Hun enige risico is dat ze hun investering kwijt zijn. De enige reden wanneer zij privé aansprakelijk gesteld kunnen worden is bij een faillissement, als blijkt dat de BV niet meer aan de lopende verplichtingen kan voldoen vanwege vermogen dat aan deze passieve aandeelhouders is uitgekeerd.

Stappenplan voor het oprichten van een eenmanszaak

Er komt heel wat kijken bij het starten van een eigen onderneming en het oprichten van een BV. Een tochtje naar de notaris, naar de bank en naar de Kamer van Koophandel maken daar meestal deel van uit. Maar er is meer te doen. U moet ook denken aan het opzetten van de administratie om aan de verplichtingen naar de Belastingdienst te kunnen voldoen, u moet een bedrijfsruimte hebben, een bankrekening openen, etc. Om u op een gestructureerde manier op basis van de geldende regels soepel te begeleiden in het proces om van een idee tot een bedrijf te komen hebben we een stappenplan gemaakt.

Het meest gemakkelijk was voor u waarschijnlijk het nemen van de beslissing om een eigen onderneming te beginnen. Maar welke rechtsvorm is voor u het meest handig. De meest populaire rechtsvormen zijn de eenmanszaak en de besloten vennootschap, maar misschien is de VoF ook wel een goede optie. Als u er zelf niet uit komt welke rechtsvorm het best bij uw situatie past, kunt u een rechtsvormkeuzetest maken. Als deze nog geen uitsluitsel geeft is het verstandig om advies in te winnen bij een fiscalist. We gaan er in het verdere stappenplan van uit dat u kiest voor een BV.

Stap 1: Ondernemingsplan schrijven

Voor u als startende ondernemer is het niet verplicht om een ondernemingsplan te schrijven. Maar het is wel aan te bevelen om hiervoor tijd vrij te maken. Want tijdens het schrijven van een ondernemingsplan wordt u gedwongen om na te denken over allerlei praktische vragen. Daardoor vormt u een beeld van hoe uw bedrijf er straks uitziet en wat het inhoudt. Waar wilt u zich vestigen en hoeveel kost dat aan huur? Hoe wilt u uw product of dienst aan de man brengen en waar gaat u op zoek naar klanten? Welke tarieven gaat u hanteren? Hoeveel concurrenten zijn er in de buurt gevestigd?

In het ondernemingsplan beschrijft u tot in detail wat uw bedrijf inhoudt. U moet nadenken over de rechtsvorm, financiële aspecten, de activiteiten die u wilt ontplooien, marketing, etc. U zult merken dat er tijdens het schrijven allerlei dilemma’s naar voren komen waar u vooraf niet aan had gedacht. Een goed uitgewerkt ondernemingsplan is ook handig voor uzelf, omdat u gedwongen wordt de te leveren producten en diensten op een duidelijke manier op te schrijven. Denk ook goed na over het doel van uw bedrijf, de statutaire naam, de statuten en de vestigingsplek van de onderneming en de verdeling van de verantwoordelijkheden in de organisatie.

Stap 2: Een persoonlijke holding oprichten

Eén BV is geen BV, neem er twee. Dat is natuurlijk een grapje, maar het geeft wel aan dat veel ondernemingen na verloop van tijd behoefte hebben aan meer dan één BV. Om daarop voor te sorteren is het verstandig om voorafgaand aan de oprichting van de eerste BV een holding op te richten. Een holding is niets anders dan een BV die aandelen heeft een één of meerdere BV’s. Als ondernemer heeft u aandelen in de holding. De holding heeft weer aandelen in de eigenlijke BV (uw nieuwe bedrijf).

Richt dus om te beginnen twee BV’s op in een zogenaamde holdingstructuur. Dan bent u er zeker van dat u gebruik kunt maken van fiscale voordelen en tevens wordt uw aansprakelijkheid goed beschermd. Het wordt ten zeerste aanbevolen om de holding meteen op te richten. Als dat op een later moment nog moet worden gedaan heeft dat veel voeten in de aarde. Bovendien krijgt u dan te maken met onnodige kosten. Daarna kunt u via een online vragenlijst een concept-oprichtingsakte laten opstellen. Daarmee gaat u naar de notaris om de akte te ondertekenen en vervolgens ontvangt u alle formele documenten thuis.

Stap 3: Een BV oprichten

Nadat de holding is opgericht is het tijd om de werk-BV op te richten. Een BV oprichten gaat op dezelfde manier als het oprichten van de holding. De werk-BV is de organisatie waarbinnen de werkzaamheden van de onderneming worden verricht. Het oprichten van een werk-BV kost ongeveer een week tijd. Er zijn fiscale adviseurs die tegelijkertijd de oprichting van een holding en een BV voor u kunnen verzorgen.

Stap 4: Inschrijving in het Handelsregister

Als de holding en de werk-BV zijn opgericht moet uw nieuwe onderneming worden ingeschreven in het Handelsregister. Dat gebeurt bij de Kamer van Koophandel. De inschrijving kost het één en ander aan papierwerk. U kunt dit ook laten doen door een notaris. Als de inschrijving is afgehandeld is het uittreksel van de Kamer van Koophandel beschikbaar.

Stap 5: Een zakelijke bankrekening openen

Voor een onderneming heeft u een zakelijke bankrekening nodig. Dat is ten eerste essentieel om de zakelijke en privé administratie gescheiden te houden. Maar het is ook verplicht om een zakelijke bankrekening te hebben. Als u, zoals in dit stappenplan, een holding en een werk-BV heeft opgericht, moeten zowel de holding als de werk-BV een eigen zakelijke bankrekening hebben. Het is aan te bevelen om goed op te letten bij welke bank u een rekening opent. Slim shoppen kan behoorlijk wat geld schelen.

Stap 6: Salaris directeur-grootaandeelhouder verlagen

Een BV is verplicht om een directeur (u dus) een salaris van €45.000 per jaar te betalen. Het ligt voor de hand dat een nieuwe onderneming daar de eerste jaren niet genoeg omzet voor draait. Om te voorkomen dat de BV aan deze verplichting wordt gehouden, kunt u een brief naar de Belastingdienst sturen met het verzoek uw salaris te verlagen. Het is verstandig om deze brief meteen na de oprichting van de BV te versturen. Daarmee wordt voorkomen dat er inkomstenbelasting moet worden betaald over salaris wat u misschien niet eens heeft ontvangen.

Stap 7: Contracten opstellen

In een structuur met een holding en een of meerdere BV’s moeten afspraken contractueel worden vastgelegd. Daarmee wordt juridisch vastgelegd hoe de onderlinge verhoudingen zijn. Met name de Belastingdienst hecht veel waarde aan dergelijke contracten. Er moeten minimaal vier soorten overeenkomsten worden opgesteld.

Managementovereenkomst tussen de holding en de BV

In de managementovereenkomst wordt vastgelegd hoe de verhoudingen tussen de directeur (u), de holding en de werk-BV zijn. De holding is de bestuurder van de werk-BV. Maar dat is een papieren rechtspersoon, die zelf geen managementtaken kan uitvoeren. De holding leent daarom de directeur-grootaandeelhouder uit aan de werk-BV om daar managementtaken uit te voeren. In deze overeenkomst wordt de managementvergoeding voor die taken vastgelegd. De holding factureert die vergoeding aan de werk-BV.

Rekening-courant overeenkomsten

In een rekening-courant overeenkomst wordt vastgelegd dat alle geld- en schuldvorderingen die twee partijen op elkaar hebben automatisch worden verrekend. Zo’n overeenkomst moet worden gemaakt tussen de holding en de directeur. In de praktijk zal het namelijk regelmatig gebeuren dat er over en weer kleine bedragen worden voorgeschoten voor de ander. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van een zakelijk etentje. Door een rekening-courant overeenkomst op te stellen wordt voorkomen dat de Belastingdienst deze kleine bedragen ziet als schenkingen, waarover belasting moet worden betaald. Om dezelfde reden moet er ook een rekening-courant overeenkomst zijn tussen de holding en de werk-BV.

Arbeidsovereenkomst directeur-grootaandeelhouder

Er moet ook een arbeidsovereenkomst worden opgesteld tussen de directeur (u) en de holding. De holding is immers de werkgever waar u als werknemer voor werkt. De holding geeft u opdracht om als manager bij de werk-BV aan de slag te gaan. Als de werk-BV failliet gaat en er zou geen arbeidsovereenkomst zijn, dan wordt al het betaalde loon beschouwd als een onverschuldigde betaling. Dat houdt in dat u als directeur-grootaandeelhouder al het loon terug moet betalen aan de werk-BV. Met een arbeidsovereenkomst wordt dat voorkomen.

Aandeelhoudersovereenkomst

Als de werk-BV meerdere aandeelhouders heeft is het noodzakelijk om een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen. Daarin zijn de afspraken tussen de aandeelhouders vastgelegd. Hoe wordt omgegaan met een conflict tussen de aandeelhouders? Wat gebeurt er als iemand voor een langere periode uitgeschakeld is door ziekte? Hoe wordt omgegaan met concurrerende activiteiten van een aandeelhouder? Hoe wordt er gehandeld als een aandeelhouder zijn aandelen wil verkopen? In een aandeelhoudersovereenkomst worden oplossing aangedragen voor situaties die niet in de statuten of in de wet zijn geregeld. Hiermee kan worden voorkomen dat er langslepende dure procedures ontstaan.

Stap 8: Uw merk registreren

Als ondernemer levert u producten en diensten onder een merknaam. Klanten herkennen de producten dan beter en sneller. Een merk zorgt er in feite voor dat uw producten en diensten een identiteit hebben. Het merk is het identiteitsbewijs. Het is belangrijk om dat meteen bij de start van de onderneming vast te leggen. Als een merk niet wordt geregistreerd krijgt u geen wettelijke bescherming van het merkenrecht. Het maakt niet uit of u het product of de dienst al jarenlang levert. In die zin is de merkenregistratie een bescherming voor uw bedrijf.

Stap 9: Aansprakelijkheid beperken

Nu de onderneming is opgericht is het zaak om de holding en de werk-BV juridisch gezond te houden. In de loop der tijd zullen er vele overeenkomsten gemaakt worden, bijvoorbeeld met werknemers, freelancers en stagiaires, voor algemene voorwaarden, samenwerkingsovereenkomsten met andere ondernemingen, etc. Om er als ondernemer zeker van te zijn dat alle juridische aspecten van de onderneming in goede conditie zijn is het aan te bevelen om met zekere regelmaat met een advocaat rond de tafel te gaan zitten.

Stap 10: Een administratie opzetten

Er zijn twee redenen waarom u moet zorgen voor een adequate administratie en boekhouding. Ten eerste wordt dat geëist door de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft 7 jaar lang het recht om de bedrijfsgegevens op te vragen. Maar het is ook in uw eigen belang om de administratie en boekhouding altijd goed op orde te hebben. Want een goed inzicht in de stand van zaken is van groot belang voor de bedrijfsvoering. Veel BV’s doen de boekhouding met een online administratie- en boekhoudpakket. Daar is niets mis mee, maar maak voor de zekerheid altijd kopieën van bonnetjes en facturen en bewaar die in een map.

Stap 11: Verzekeringen regelen

Ook al heeft u een BV opgericht; als ondernemer loopt u altijd risico’s. Om uzelf te beschermen tegen financiële tegenvallers kunt u een aantal verzekeringen afsluiten. Bijvoorbeeld voor bestuurdersaansprakelijkheid, schade door zakelijke conflicten of arbeidsongeschiktheid van de werknemers.

Stap 12: Interne procedures opstellen

In de praktijk zullen er situaties gaan ontstaan die door u moeten worden afgehandeld. Het is niet handig als u dat telkens ter plekke gaat oplossen. Beter is het vooraf te bedenken hoe u in die situaties gaat handelen. Voorbeelden van situaties waarvoor procedures opgesteld kunnen worden zijn: hoe te handelen als een klant niet wil betalen, op welke manier kunt u iemand ontslag aanzeggen, hoe kunt u een financiering binnenhalen. Door hierover van tevoren na te denken zult u als ondernemer groeien tot een directeur die een goed georganiseerd bedrijf leidt.

Sociale zekerheid

Als directeur-grootaandeelhouder bent u werknemer van de BV. Op grond van die positie mag u gebruik maken van alle wettelijke rechten die vallen onder de sociale verzekeringswetgeving. Daarvoor gelden wel enkele voorwaarden. U mag samen met uw echtgenote niet meer dan 50% van de stemmen kunt uitbrengen op de algemene vergadering van aandeelhouders. U mag met uw familie ook niet meer dan twee derde deel van de aandelen in handen hebben. Een laatste voorwaarde is dat u tegen uw wil ontslagen moet kunnen worden. Wie niet aan die voorwaarden voldoet moet zelf maatregelen nemen tegen arbeidsongeschiktheid en een voorziening voor ziektekosten treffen.

Overige belangrijke kenmerken van een BV

Een term die regelmatig naar voren komt als het over een BV gaat is de publicatieplicht. Deze publicatieplicht wil zeggen dat een BV verplicht is om de jaarrekening en de balans te delen en openbaar te maken. Dat gebeurt via de site van de Kamer van Koophandel. Belangstellenden kunnen daar de stukken opvragen en inzien. Er wordt veel waarde gehecht aan het tijdig voldoen aan de publicatieplicht. Ook moet deze voldoen aan de actuele formele richtlijnen. De meeste BV’s maken gebruik van juridische adviseurs om deze stukken te produceren.

In dit artikel is de organisatiestructuur van een BV al ruimschoots aan bod gekomen. Hier volgt nog een samenvatting. De aandelen vertegenwoordigen het kapitaal van een BV. Die zijn in het bezit van één of meer aandeelhouders, die samen de algemene vergadering van aandeelhouders vormen. Zij zijn de hoogste macht binnen de BV. De dagelijkse leiding van de BV is in handen van één of meer bestuurders. Soms wordt op hun functioneren toegezien door een raad van commissarissen. Bij kleine BV’s is de bestuurder doorgaans ook de enige aandeelhouder. Hij wordt dan de directeur-grootaandeelhouder (DGA) genoemd.

Een heikel punt bij BV’s is de hoogte van het loon dat aan een directeur-grootaandeelhouder wordt betaald. Veel beginnende ondernemers zijn van mening dat dit veel te hoog is voor een startende onderneming. Het gebruikelijke loon voor een directeur-grootaandeelhouder is door de overheid vastgesteld op €45.000 of 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking in een vergelijkbaar bedrijf. Met dat hoge bedrag wordt geprobeerd te voorkomen dat ondernemers het hoge tarief van de inkomstenbelasting in box 1 proberen te ontlopen. Dat kan door een laag loon uit te keren en de rest als dividend, dat veel lager wordt belast, te laten uitkeren. Overigens is de Belastingdienst wel bereid om op basis van goede argumenten een ontheffing te verlenen op dat hoge loon.

Samenvattend: waarom zou een starter voor een BV kiezen?

In dit artikel zijn alle voor- en nadelen van een BV als rechtsvorm voor een onderneming de revue gepasseerd. De belangrijkste argumenten om voor een BV te kiezen zijn de beperkte persoonlijke aansprakelijkheid en de fiscale voordelen bij grote winsten. Voor de volledigheid zetten we alle redenen om als starter voor een BV te kiezen nogmaals op een rij.

Professioneel imago

Een BV heeft in de samenleving een beter imago dan een eenmanszaak. Als ondernemer wordt uw professionaliteit hoger ingeschat. Dat kan helpen bij het aanvragen van financiering.

Samenwerking

Het oprichten van een BV is eenvoudig en de structuur is naderhand gemakkelijk aan te passen. Daardoor is een BV zowel geschikt voor individuele ondernemers als voor vormen van samenwerking.

Vermogen wordt beschermd

In een BV is een aandeelhouder alleen aansprakelijk voor zijn eigen inbreng in het kapitaal. Zijn persoonlijk vermogen is beschermd.

Lage vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting die over dividend betaald moet worden is in een BV 20-25%. Dat is veel minder dan de 52% die bij een eenmanszaak wordt berekend. Dat lagere tarief wordt rendabel bij hogere winsten, wanneer aftrekposten bij de eenmanszaak niet meer opwegen tegen het lagere belastingtarief.

Snel en eenvoudig op te richten

Het oprichten van een BV is een snelle, eenvoudige en betaalbare procedure, die vergelijkbaar is met het oprichten van een eenmanszaak. Het verdient wel aanbeveling om u vooraf goed te verdiepen in de te kiezen structuur. Met name het werken met een holding biedt een grote mate aan extra flexibiliteit en bescherming.

Laatst bewerkt: 10/01/24

×

Goedendag!

Ik ben Gabriel van Zakelijkgeld.nl. Ik probeer binnen 4 uur een reactie te geven. Wij zijn dagelijks geopend!

× Ik heb een vraag via WhatsApp