Start uw aanvraag
Start uw aanvraag

De beoordeling van een financieringsaanvraag

31 augustus 2020

Wilt u een zakelijke lening afsluiten? Dan is het nodig om een financieringsaanvraag in te dienen. Banken stellen allerlei eisen aan ondernemers voordat zij een aanvraag voor financiering goedkeuren. Hierdoor kan het krijgen van een zakelijke lening een langdurig traject worden. Bij de beoordeling van een financieringsaanvraag wordt er over het algemeen gelet op vijf hoofdpunten:

De ondernemer en de onderneming

Leent een bank geld uit? Dan is het voor de bank belangrijk dat het geld inclusief rente terugbetaald wordt. Daarom is de levensvatbaarheid van de onderneming van groot belang. Om deze levensvatbaarheid te beoordelen wordt er als eerste gekeken naar de ondernemer en de onderneming zelf. Wat zijn de sterke en zwakke punten? In welke branche opereert de onderneming? En wat zijn de kansen en bedreigingen? Sinds de financiële crisis is de term ‘goed ondernemerschap’ steeds belangrijker geworden. Is de ondernemer in staat om financiële klappen op te vangen met privé vermogen? Welke ontwikkelingen zijn er in de branche? Of een financieringsaanvraag wordt goed- of afgekeurd hangt af van de levensvatbaarheid van een onderneming.

Wat is rentabiliteit?

Bent u als ondernemer geslaagd voor de test van ‘goed ondernemerschap’? Dan kijkt de bank naar de rentabiliteit van uw onderneming. De rentabiliteit geeft aan – het woord zegt het eigenlijk al – of een onderneming voldoende rendabel is. Met andere woorden: de rentabiliteit laat zien hoeveel winst er is behaald met het geïnvesteerde vermogen. Wilt u een zakelijke lening afsluiten? Dan wil de bank graag zien dat uw onderneming op de lange termijn voldoende winst behaalt. Over het algemeen geldt: hoe hoger de rentabiliteit, hoe aantrekkelijker de onderneming is voor investeerders en dus de beoordeling financieringsaanvraag.

Wat is solvabiliteit?

Met alleen een hoge rentabiliteitratio redt uw financieringsaanvraag het niet. De bank wil ook graag zien dat uw onderneming financiële tegenvallers kan opvangen – op zowel de korte als lange termijn. Ook eigen vermogen telt hiervoor mee. U kunt de bank laten zien dat u over voldoende buffers op de lange termijn beschikt door middel van de solvabiliteitsratio. De solvabiliteit laat zien of een onderneming haar schulden kan afbetalen bij een faillissement. Aan de hand van de solvabiliteit kunnen geldverstrekkers beoordelen hoeveel risico zij lopen wanneer ze investeren in de onderneming. Zij willen vanzelfsprekend geen grote risico’s lopen. De ratio laat namelijk zien in hoeverre de onderneming afhankelijk is van vreemd vermogen. Lees meer over solvabiliteit.

Wat is liquiditeit?

Door middel van de solvabiliteit laat u de bank zien of uw onderneming in staat is om betalingsverplichtingen op de lange termijn te voldoen. Toch zijn banken en andere financiers ook geïnteresseerd in de korte termijn. Aan de hand van de liquiditeit wordt aangegeven of uw onderneming alle kortlopende schulden kan terugbetalen. De bank beoordeelt of de onderneming over voldoende liquide middelen beschikt om alle kortlopende betalingsverplichtingen te voldoen. Kort gezegd: de liquiditeit geeft aan hoeveel geld zich in de kas bevindt of op de bankrekening staat.

Wat zijn zekerheden?

Zijn de uitkomsten van de berekeningen voor rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit voldoende voor het toekennen van een lening? Dan zullen banken eerder geneigd zijn om een zakelijke lening te verstrekken. Toch zijn er altijd risico’s bij het uitlenen van geld. Om deze risico’s zoveel mogelijk in te perken, vragen banken om zekerheden. Bent u als ondernemer niet meer in staat om de betalingsverplichtingen te voldoen? De bank gaat dan vaak terugvallen op deze zekerheden.

×

Goedendag!

Ik ben Gabriel van Zakelijkgeld.nl. Ik probeer binnen 4 uur een reactie te geven. Wij zijn dagelijks geopend!

× Ik heb een vraag via WhatsApp