Start uw aanvraag
Start uw aanvraag

Solvabiliteit

Solvabiliteit: een belangrijke term op zakelijk en financieel gebied. Wanneer u een eigen bedrijf heeft is het belangrijk om het solvabiliteitspercentage te weten. Dit geeft de verwachtingen van uw bedrijf op lange termijn aan. Maar wat is solvabiliteit precies en hoe kunt u dit berekenen? Wanneer heeft u een solvabiliteitsverklaring nodig en waar vraagt u deze gegevens op? Er kunnen veel vragen zijn op het gebied van solvabiliteit; met de antwoorden krijgt u een beter inzicht in de gegevens van uw eigen bedrijf. Maar vooral voor externe partijen is dit interessante informatie.

solvabiliteit samenvatting

De betekenis van solvabiliteit

Wat is solvabiliteit precies? De term ‘solvabel’ betekent ‘in staat om te betalen’. Aan het solvabiliteitspercentage van het bedrijf kan gezien worden of de schulden terugbetaald kunnen worden op het moment dat het bedrijf failliet gaat of stopt. Bij solvabiliteit gaat het dus vooral om verplichtingen op de lange termijn. Voordat investeerders (de bank of externe partijen) u een lening verschaffen, zijn zij geïnteresseerd in deze gegevens. De solvabiliteitsratio geeft aan in hoeverre een bedrijf afhankelijk is van vreemd vermogen (de leningen en schulden die een bedrijf heeft opgebouwd). Solvabiliteit geeft dus aan of een bedrijf op langere termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.

Activa en passiva

Een ander, overkoepelend woord voor de bezittingen van gebouwen, goederen en dus bezittingen is activa. Met passiva wordt het eigen vermogen en het vreemd vermogen bedoeld. De passiva vormen dus de middelen waarmee de activa (bezittingen) gefinancierd worden. In onderstaande tabel vindt u een handig overzicht van deze informatie.

Activa (bezittingen) Passiva (vermogen)
Vast activa (kapitaal) Eigen vermogen (aandelen, winst)
Vlottende activa (voorraad) Vreemd vermogen (lening, schuld)

Wanneer heeft u een solvabiliteitsverklaring nodig?

U heeft een solvabiliteitsverklaring nodig op het moment dat u een lening of krediet aan wilt vragen bij een bank of een andere investeerder. U kunt dit bijvoorbeeld doen bij de bank waarbij u ook een zakelijke rekening hebt.  Deze externe partijen hebben deze gegevens nodig, omdat zij zo kunnen aantonen welk risico zij eventueel kunnen lopen. Wanneer er sprake is van een goede en gezonde solvabiliteit, is de kans groot dat er een lening verstrekt wordt. Is er sprake van een slechte solvabiliteit, wat dus betekent dat het bedrijf in kwestie de schulden niet kan terugbetalen bij een eventueel faillissement, dan kan de bank of investeerder zich terugtrekken.

Solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit: de verschillen

Het begrip solvabiliteit kan verward worden met liquiditeit en rentabiliteit. Dit zijn allebei financiële termen die een bepaald ratio in uw bedrijf aangeven. De solvabiliteit van een bedrijf geeft dus aan wat de verhouding is tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. Wat betekenen liquiditeit en rentabiliteit? Liquiditeit staat voor het volgende: kan het bedrijf kosten die binnen korte tijd betaald moeten worden voldoen?  Heeft uw bedrijf bijvoorbeeld voldoende geld in de kas om volgende week een bepaald bedrag te betalen? Hiervoor kijkt u dus naar de liquiditeit. De rentabiliteit geeft aan hoeveel winst een bedrijf maakt met betrekking tot het geïnvesteerde geld door externe partijen. Dit is zowel voor uzelf als voor investeerders een interessant ratio.

Een gezond percentage

Een goede solvabiliteit is dus belangrijk voor uw bedrijf op de lange termijn, maar wanneer is er sprake van een gezond solvabiliteitspercentage? In principe geldt: hoe hoger de solvabiliteit, hoe beter. Toch zijn er wel richtlijnen voor wanneer het percentage wordt gezien als gezond. Wanneer de solvabiliteit van uw bedrijf tussen de 25% en 40% ligt, is dit doorgaans een goed percentage. Bijvoorbeeld: het eigen vermogen bedraagt €750.000 en het totaal vermogen is 2,5 miljoen euro. Door de formule eigen vermogen delen door totaal vermogen x 100 te gebruiken komt u op een percentage van 30%, een gezond solvabiliteitsratio dus.

Het vinden van geldverstrekkers

Waarom is het zo belangrijk om een goede solvabiliteit te hebben? Er zijn meerdere redenen waarom het voor uzelf en anderen aantrekkelijk is om een goed solvabiliteitspercentage te hebben. Zo zijn verstrekkers van vreemd vermogen geïnteresseerd in uw solvabiliteit, omdat zij op basis hiervan het risico van hun lening kunnen bepalen. Hoe lager de solvabiliteit van uw bedrijf is, hoe groter het risico en hoe groter de kans dat deze verstrekkers van een lening afzien.

De invloed van beleggers

Niet alleen verstrekkers van geld, maar ook beleggers vinden het interessant wanneer de solvabiliteit gezond is. Op de beurs wordt vooral gekeken naar de stabiliteit van een bedrijf, zodat uw bedrijf aantrekkelijker wordt om aandelen in te kopen. Hoe meer mensen een aandeel in uw bedrijf kopen, hoe groter het eigen vermogen wordt. Dit heeft ook weer een positief effect op de solvabiliteit van uw bedrijf. Op deze manier ontstaat er een versterkende werking die in uw voordeel werkt.

Het aantrekken van zakenpartners

Uw bedrijf wordt ook aantrekkelijk voor zakenpartners wanneer de solvabiliteit goed is. Wanneer u aantoont dat uw bedrijf – naast een gezond solvabiliteitspercentage – een goede liquiditeit en integriteit heeft, zal het voor eventuele toekomstige zakenpartners makkelijker zijn om een keuze te maken. Zij willen graag samenwerken met een gezond bedrijf dat veel potentie heeft. Een goede solvabiliteit draagt hier dus zeker aan bij.

Een slechte solvabiliteit: de oorzaken

Het kan ook voorkomen dat u een slechte solvabiliteit heeft: dit wil zeggen dat uw bedrijf op de lange termijn niet in staat is om schulden af te betalen. Dit betekent dus dat u voor beleggers en geldverstrekkers niet solvabel genoeg bent om in te investeren. Wat kunnen oorzaken zijn van een slecht solvabiliteitsratio? Alles draait om de goede verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Wanneer een afspraak wordt gemaakt met een bank of een andere externe partij, wordt er een solvabiliteitsratio gesteld waaraan uw bedrijf zich dient te houden: dit wordt opgenomen in de kredietovereenkomsten. Wanneer deze ratio niet behaald wordt kan dit zorgen voor een slechte solvabiliteit.

Wat zijn de verhoudingen in het bedrijf?

Een slechte solvabiliteit betekent ook dat het bedrijf voor het grootste deel uit vreemd vermogen bestaat. Dit betekent dat een bedrijf bijna volledig afhankelijk is van geldverstrekkers, maar ook financieel niet compleet gezond is. Stel: uw bedrijf heeft een solvabiliteitspercentage van 10%. Dit betekent dat het voor de overige 90% bestaat uit vreemd vermogen. Dit is voor geldverstrekkers niet aantrekkelijk en een lening krijgen zal dus lastig zijn. Ook is er een risico met betrekking tot het afbetalen van deze schulden.

Lage rente, op rekening kopen en economische tegenslag

Er zijn meer oorzaken waardoor er sprake kan zijn van een slechte solvabiliteit. Zo kan een lage rente bij het aantrekken van vreemd vermogen uiteindelijk zorgen voor een slechte solvabiliteit. Ook wanneer u als bedrijf op rekening kan kopen bij leveranciers kan dit het solvabiliteitspercentage in gevaar brengen. Tevens bij economische tegenslag is er een mogelijkheid dat dit negatieve gevolgen heeft voor de solvabiliteit van uw bedrijf; er moet geld (eigen vermogen) ingezet worden om deze klappen op te vangen.

Hoe kunt u de solvabiliteit verbeteren?

Het is eerder aangegeven: het belang van een goede verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Vaak wordt een slechte solvabiliteit veroorzaakt door het gebruik van eigen vermogen, bijvoorbeeld voor het opvangen van economische tegenslag. Het is daarom belangrijk om meer eigen vermogen te krijgen ten opzichte van het vreemd vermogen. Op deze manier kunt u de solvabiliteitsratio verbeteren. Hoe kunt u dit bereiken? Er zijn hiervoor twee bruikbare oplossingen.

De verbetering van het werkkapitaal

De eerste manier om de solvabiliteit weer te verbeteren is door de verbetering van het werkkapitaal. Zorg voor een goed creditmanagement, maar ook een duidelijk debiteuren- en voorraadbeheer. Dit zorgt ervoor dat het bedrijf minder geld hoeft te lenen om het werkkapitaal te financieren. Dit betekent dat er dus minder vreemd vermogen nodig is, en zo kunt u als bedrijf weer toewerken naar een gezond solvabiliteitsratio: een goede verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen.

Het verminderen van de winstuitkering

Het eigen vermogen zal ook gaan groeien wanneer u niet teveel van de winst zal uitkeren of uit het bedrijf zal onttrekken. Dit betekent dus dat er geen of veel minder dividend wordt uitgekeerd. Dividend betekent dat een gedeelte van de winst van het bedrijf wordt uitgekeerd aan de investeerders of aandeelhouders. Wanneer er geen dividend wordt uitgekeerd, betekent het dus dat alle winst van het bedrijf wordt gebruikt om weer te investeren in het bedrijf. Op deze manier kunt u als bedrijf werken aan uw solvabiliteitsratio.

De solvabiliteit van uw bedrijf berekenen

Om te kunnen bepalen wat het solvabiliteitspercentage van uw bedrijf is, moet u deze gegevens achterhalen. Bij het berekenen van de solvabiliteit wordt er gekeken naar het eigen vermogen en het vreemd vermogen. De solvabiliteit kan op drie verschillende manieren worden berekend: de uitkomst van deze berekening wordt de solvabiliteitsratio of het solvabiliteitspercentage genoemd. Met deze berekening wordt als het ware een balans opgemaakt tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Het maakt niet uit welke formule gebruikt wordt om de solvabiliteit te berekenen.

Berekening 1

De eerste en meest gebruikte berekening is als volgt:

totaal vermogen

—————————- x 100

vreemd vermogen

Totaal vermogen wordt ook wel de totale activa genoemd: het gaat hierbij om alle bezittingen van een bedrijf. Zowel geleende als eigen vermogen vallen hieronder, maar ook vaste activa, vlottende activa en liquide middelen. Vaste activa zijn kapitaalgoederen als een gebouw of machines die langere tijd meegaan. Bij vlottende activa gaat het om middelen die tijdelijk meegaan, zoals voorraad van goederen of kasgeld. Liquide middelen zijn het geld op de bank en in de kas waarmee uw bedrijf de betalingen kan doen. Bij het vreemd vermogen gaat het om het totaal van leningen dat is afgesloten door het bedrijf: dit gaat zowel over kort vreemd vermogen (korte termijn schulden) als lang vreemd vermogen (lange termijn schulden).

Een rekenvoorbeeld bij berekening 1

Hieronder vindt u een tabel met een voorbeeld van een berekening volgens de bovenstaande formule.

Activa (bezittingen): Kosten: Passiva (vermogen) Kosten:
Vaste activa: Eigen vermogen:
Gebouwen €1.600.000 Aandelen €1.200.000
Machines €800.000 Reserves €170.000
Transportmiddelen €250.000 Te verdelen winst €350.000
Vlottende activa: Lang vreemd vermogen:
Voorraad goederen €85.000 Lening hypotheek €600.000
Liquide middelen: Lening onderhands €325.000
Bank €35.000 Kort vreemd vermogen:
Kas €16.000 Crediteuren €35.000
Lening bank €100.000
Rekening courant €10.000
Totaal: €2.786.000 Totaal: €2.790.000

De solvabiliteit wordt in dit geval als volgt berekend:

     2.786.000

——————— x 100 = 260%

     1.070.000

Berekening 2

De tweede formule die gebruikt kan worden voor het berekenen van de solvabiliteit is als volgt:

eigen vermogen

—————————– x 100

vreemd vermogen

Het eigen vermogen is dus een bedrag dat eigendom is van uw bedrijf. In het geval van een eenmanszaak of een vof is dit geld door de eigenaar zelf in de onderneming gestoken en is dus niet geleend van een externe partij. Bij een Besloten Vennootschap (BV) of N.V staat het eigen vermogen voor het geld dat bij de onderneming behoort, ter beschikking gesteld door aandeelhouders. Het vreemd vermogen staat voor alle leningen (kort en lang) die door de onderneming zijn aangevraagd.

Een rekenvoorbeeld bij berekening 2

Hieronder vindt u een tabel met een voorbeeld van de berekening volgens de bovenstaande formule. Er is hierbij gebruik gemaakt van dezelfde gegevens als bij de eerste tabel.

Activa (bezittingen): Kosten: Passiva (vermogen) Kosten:
Vaste activa: Eigen vermogen:
Gebouwen €1.600.000 Aandelen €1.200.000
Machines €800.000 Reserves €170.000
Transportmiddelen €250.000 Te verdelen winst €350.000
Vlottende activa: Lang vreemd vermogen:
Voorraad goederen €85.000 Lening hypotheek €600.000
Liquide middelen: Lening onderhands €325.000
Bank €35.000 Kort vreemd vermogen:
Kas €16.000 Crediteuren €35.000
Lening bank €100.000
Rekening courant €10.000
Totaal: €2.786.000 Totaal: €2.790.000

De solvabiliteit wordt in dit geval als volgt berekend:

 1.720.000

———————- x 100 = 160%

     1.070.000

Berekening 3

De derde formule voor het berekenen van de solvabiliteit is als volgt:

eigen vermogen

—————————-  x 100

totaal vermogen

Bij deze formule wordt dus het eigen vermogen gedeeld door het totaal vermogen. Onder het eigen vermogen vallen dus weer de aandelen, reserves en de te verdelen winst. Het totaal vermogen omvangt alles wat onder de passiva valt: het eigen vermogen, het kort vreemd vermogen en het lang vreemd vermogen.

Een rekenvoorbeeld bij berekening 3

Hieronder vindt u een tabel met een voorbeeld van de berekening volgens de bovenstaande formule. Er is hierbij gebruik gemaakt van dezelfde gegevens als bij de eerste tabel.

Activa (bezittingen): Kosten: Passiva (vermogen) Kosten:
Vaste activa: Eigen vermogen:
Gebouwen €1.600.000 Aandelen €1.200.000
Machines €800.000 Reserves €170.000
Transportmiddelen €250.000 Te verdelen winst €350.000
Vlottende activa: Lang vreemd vermogen:
Voorraad goederen €85.000 Lening hypotheek €600.000
Liquide middelen: Lening onderhands €325.000
Bank €35.000 Kort vreemd vermogen:
Kas €16.000 Crediteuren €35.000
Lening bank €100.000
Rekening courant €10.000
Totaal: €2.786.000 Totaal: €2.790.000

De solvabiliteit wordt in dit geval als volgt berekend:

     1.720.000

———————  x 100 = 61%

     2.790.000

De betekenis van het percentage

Het solvabiliteitspercentage kan dus op drie verschillende manieren berekend worden. Maar wat betekent dit percentage? Dit heeft bij alledrie de formules een andere uitleg.

  • Voorbeeld 1: een percentage van 260%. Dit wil zeggen dat de verhouding tussen het vreemd vermogen en het totaal vermogen 1 op 2,6 is. Dit betekent dus dat van iedere €2,60 in het bedrijf €1 geleend is.
  • Voorbeeld 2: een percentage van 160%. Dit wil zeggen dat het eigen vermogen 1,6 keer zo groot is als het vreemd vermogen. De uitkomst is bij deze formule altijd 100% lager dan de eerste formule.
  • Voorbeeld 3: een percentage van 61%. Dit wil zeggen dat het totale vermogen voor 61% uit eigen vermogen bestaat, en dat dus 39% vreemd vermogen is. Wanneer de uitkomst hier 100% zou zijn, betekent dit dat een onderneming geen enkele schuld heeft.

De gegevens verzamelen

Wanneer u gebruik wilt maken van een lening bij een bank of een andere externe investeerder zullen zij om de solvabiliteitsratio vragen. U heeft uw financiële gegevens nodig om de solvabiliteitsratio te kunnen berekenen. Dit kunt u zelf uitzoeken, maar u kunt hier ook hulp voor inschakelen. Hierbij kunt u denken aan een accountant of een boekhouder die inzicht heeft in deze gegevens. Dit kunnen zij eenvoudig en snel voor u uitrekenen. Daarnaast zijn er nog tal van andere externe partijen aan wie u deze taak kunt uitbesteden.

Is er een norm voor solvabiliteit?

Zoals eerder gezegd: hoe hoger de uitkomst van een formule, hoe gunstiger het is. Ook weten we dat wanneer een solvabiliteitspercentage tussen de 25% en 40% ligt, dit doorgaans een gezonde situatie is. Een percentage van meer dan 40% geldt ook als gunstig. Er is vooral sprake van richtlijnen dan eisen als het gaat om solvabiliteit. Dit betekent dus dat er geen vaste percentages zijn die een bedrijf minimaal moet of maximaal mag hebben. Een bank of andere externe investeerder kan wel een bepaalde norm instellen. Zo maken ze voor zichzelf en leners helder welke ratio ongeveer gehanteerd wordt. Zo plaatsen zij zichzelf ook niet in de risicozone en kunnen ze makkelijker een beslissing maken.

Andere redenen voor een lening

Behalve naar solvabiliteit kijkt een externe partij ook naar andere aspecten van een onderneming. Het kan dus ook voorkomen dat een bedrijf met een extreem lage solvabiliteit toch aantrekkelijk is om in te investeren. Er wordt dan bijvoorbeeld ook gekeken naar de verwachte omzet van en bedrijf, maar ook de liquiditeit (betalingsverplichtingen op korte termijn) en de rentabiliteit (de winst van het bedrijf per euro omzet). Ook kan een bepaalde merknaam of de marktpotentie van een bedrijf de doorslag geven om toch een lening te bieden.

De solvabiliteit berekenen

Om uw solvabiliteitspercentage te kunnen berekenen heeft u dus uw financiële gegevens nodig. Door gebruik te maken van een van de bovenstaande formules kunt u bepalen hoe uw bedrijf ervoor staat. Geldverstrekkers kunnen op basis van deze informatie bepalen of zij u een lening willen verstrekken. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe gunstiger dit is. Vooral wanneer uw eigen vermogen groter is dan het vreemd vermogen, is de kans op een lening erg groot. De geldverstrekkers kijken echter ook naar andere factoren van uw bedrijf: onder andere de marktpotentie, de liquiditeit en de rentabiliteit.

×

Goedendag!

Ik ben Gabriel van Zakelijkgeld.nl. Ik probeer binnen 4 uur een reactie te geven. Wij zijn dagelijks geopend!

× Ik heb een vraag via WhatsApp